امار جالب دو تیم تراختور سازی و التحاد عربستان دو تیم همسایه رو در روی هم طبق اخرین رتبه بندی سایت دیتا بیس تیم التحاد عربستان در رتبه 19 اسیا قرار داره و تیم تراختور در رتبه 20 اسیا قرار داره پس با حضور چند صد هزار نفری در استادیوم جهنمی برای ببرهای عرب برپا خواهیم کرد..بهتره بگیم گرگان سرخ آزربایجان در مقابل ببرهای عربستان

همچنین تراکتور در این رتبه بندی سوم ایران و 322 جهان قرار داره | 4نظر نوشته شده | 02/21/14
کلمات کلیدی:
بفرستید به: